Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8: Một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Ngày 19 tháng 8 năm 1945 là một ngày lịch sử trọng đại. Đánh dấu sự thành công của Cách mạng Tháng Tám. Và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Ngày 19-8-1945: Cách mạng Tháng Tám thành công

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự đoàn kết, nhất trí của toàn dân tộc và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ, giải phóng dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cột mốc mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - ...

Cách mạng đã chấm dứt hơn 80 năm nô lệ của dân tộc ta dưới ách thực dân Pháp. Đồng thười xóa bỏ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới. Và  góp phần vào thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Lịch sử làm rạng rỡ tương lai - Báo Đồng Nai điện tử

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công! Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ra sức học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dẫn góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Email: hotro@fshare.vn
  • Facebook: Fsharedotvn

Tin liên quan Thêm từ tác giả