Search Results

python (4)

Học sinh lớp 11 không phải học Pascal nữa

Theo một một hướng dẫn điều chỉnh dạy học môn Tin học vừa được Bộ Giáo dục ban hành, học sinh lớp 11 sẽ không học ngôn ngữ lập trình Pascal nữa. Lý do loại bỏ Pascal Đó là vì Pascal đã lạc hậu, không còn thông dụng. Thay vào đó, Bộ hướng…